C̼h̼â̼n̼ d̼u̼n̼g 2̼ k̼ẻ̼ b̼á̼o̼ đ̼á̼p Đ̼ấ̼t̼ N̼ư̼ớ̼c̼ b̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼h̼ t̼u̼ồ̼n̼ h̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼ t̼h̼ằ̼n̼g ”̼T̼à̼u̼ k̼h̼ự̼a̼”̼ s̼a̼n̼g l̼à̼m̼ c̼h̼u̼i̼ ở̼ Đ̼ắ̼k̼ N̼ô̼n̼g

H̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g qu̼ố̼c̼ l̼à̼m̼ ”̼c̼h̼u̼i̼”̼ ở̼ Đ̼ắ̼k̼ N̼ô̼n̼g,̼ c̼h̼u̼i̼ t̼ừ̼ đ̼â̼u̼ r̼a̼?̼ ̼N̼gư̼ờ̼i̼ T̼r̼u̼n̼g qu̼ố̼c̼ n̼h̼ậ̼p c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼á̼i̼

Read more